Politika IMS

Snaha spoločnosti UMS Slovakia s.r.o. o trvalé zlepšovanie sa vo všetkých aspektoch, prirodzeným spôsobom vyústila do zavedenia Integrovaného Manažérskeho Systému (IMS) podľa medzinárodných štandardov ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. Spoločnosť sa zaväzuje plniť požiadavky a trvalo zlepšovať efektívnosť systému manažérstva v oblastiach kvality, ochrany životného prostredia a BOZP.

-Integrovaný manažérsky systém, ktorý obsahuje Návrh, výroba a predaj zariadení pre priemysel, montážne a servisné práce, poradenstvo a implementácia systémov manažmentu, a je neoddeliteľnou súčasťou podnikania a manažérskej filozofie spoločnosti je vyjadrením nášho záväzku na trvalé zlepšovanie vo všetkých oblastiach, najmä v prevencii znečistenia ŽP, dosahovaní stále sa zvyšujúcich požiadaviek na kvalitu a zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdravia,prevenciu pred úrazmi a poškodením zdravia, odstraňovaní nebezpečenstva a znižovaní rizík v oblasti BOZP.

-Podporujeme zodpovedný postoj zamestnancov ku kvalite, životnému prostrediu a ochrane zdravia pri práci a prevencii pred úrazmi . Našich zamestnancov zapájame do procesu identifikácie, riadenia a znižovania rizík. Zaisťujeme bezpečné a zdravé pracovné podmienky pre našich pracovníkov, kooperujúce spoločnosti a pracovníkov našich zákazníkov. Cítime sa zodpovední za zachovanie lepšieho životného prostredia pre nasledujúce generácie. Takisto podporujeme našimi produktami a službami zákazníkov v znižovaní zaťaženia životného prostredia.

-Sústavným vzdelávaním a zvyšovaním spôsobilosti zamestnancov zvyšujeme povedomie o kvalite produktu, poskytovaných služieb, spokojnosti zákazníkov, BOZP a o pôsobení na životné prostredie. Staráme sa o spoľahlivé vzťahy a dodržiavame princípy kvality, ktoré chrakterizujú celé naše jednanie.
-Manažment spoločnosti neustálym rozvojom IMS vytvára základný predpoklad pre napĺňanie podnikateľského zámeru a pre neustále zlepšovanie. Stále sa snažíme o zlepšovanie a podporujeme pracovné prostredie, ktoré sa vyznačuje otvorenosťou voči zmenám a radosťou z inovácie.

-Dodávatelia sú našimi partnermi a sú zainteresovaní na plnení našej Politiky IMS. Zákazník je u nás v strede záujmu. Pri našich rozhodnutiach prihliadame na potreby a požiadavky zainteresovaných strán. Snažíme sa neustále zvyšovať spokojnosť tým, že včas rozoznáme ich požiadavky, rozumieme ich želaniam a splníme ich očakávania.

-Úspešnosť vidíme v udržiavaní zhody podnikania s legislatívnymi požiadavkami a inými záväzkami, ktoré sme sa zaviazali plniť.

-Efektívnou komunikáciou so zainteresovanými stranami optimalizujeme IMS .

Mgr. Kálazi Miroslav
konateľ